PRODUKTY
Poistenie úverové
Poistenie kapitálové
Poistenie životné
Poistenie úrazové
Poistenie kolektívne
Poistenie kombinované
Poistenie pre deti a mládež
Poistenie cestovné
(Business & Holiday)
Poistenie závažných chorôb
Poistenie pre prípad straty príjmu počas pracovnej neschopnosti
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Havarijné poistenie motorových vozidiel
Poistenie domácnosti
Poistenie bytových domov
Poistenie rekreačnej chaty
Poistenie rodinných domov
Poistenie stavieb
Poistenie zodpovednosti za škodu v občianskom živote
Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla
Iné poistenie
PRODUKTY

Poistenie majetku je jedným z najzákladnejších druhov poistenia, ktorého cieľom je ochrániť majetok určený k prevádzkovaniu podnikateľskej činnosti pred možnými finančnými stratami, ktoré vzniknú jeho poškodením alebo zničením.

CHCEM POISTENIE

Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky z dôvodov vecnej škody na majetku, ktorý slúži k podnikateľskej činnosti, môže spôsobiť veľké finančné straty. Takáto škoda často až niekoľkonásobne prevyšuje hmotnú škodu na samotnom majetku. Roky budovaná prosperujúca firma sa v jednom okamžiku môže dostať do vážnych finančných problémov.

CHCEM POISTENIE

Dodávky tovaru alebo poskytovaných služieb na zahraničných a tuzemských trhoch so sebou prináša rad rizík. Poistenie pohľadávok kryje nezaplatenie za tovar alebo služby zo strany odberateľa z dôvodu platobnej neschopnosti či platobnej nevôle.

CHCEM POISTENIE

Zodpovednosť dopravcu a zasielateľa za prepravované zásielky je zvláštnym prípadom zodpovednosti z prevádzkovej činnosti. Riziká spojené s vnútroštátnou alebo medzinárodnou cestnou dopravou je možné účinne eliminovať poistením zodpovednosti dopravcu/zasielateľa.

CHCEM POISTENIE

Stavené a montážne poistenie je štandardným poistným produktom, bez ktorého sa nezaobíde žiadny významnejší investičný zámer v stavebníctve, či v developerskej činnosti.

CHCEM POISTENIE

Stroje a elektronika ako zariadenia vybavené mechanickými a elektronickými prvkami sú určené najmä pre pracovné výkony. Preto je príčina možného vzniku škôd širšia ako u iného majetku. Jedná sa o riziká prichádzajúce ako zvonku, napríklad chyba obsluhy, tak aj z vnútra, napríklad škody vzniknuté prepätím alebo skratom.

CHCEM POISTENIE

V súčasnej dobe je pravdepodobnosť ekologického priemyselného znečistenia vyššie ako v minulosti a zasahuje stále viac priemyselných odvetví a oblasti služieb. Finančným stratám v dôsledku ekologických škôd môžno predchádzať kvalitným poistením. Poistenie enviromentálnych rizík je neoddeliteľnou súčasťou risk managementu každej spoločnosti, ktorá si uvedomuje mieru rizika finančných dopadov a zhoršenie mena v prípade vzniku ekologickej škody.

CHCEM POISTENIE

Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnych povinností. Nie je podstatné, či bola škoda spôsobená konaním, nečinnosťou alebo vzťahom. Fyzická alebo právnická osoba zodpovedá za škody spôsobené tretej osobe na zdraví, živote a majetku, a aj za škodu spôsobenú inak.

CHCEM POISTENIE

Hodnota a objem prepravovaného tovaru sa v dnešnom globálnom svete stále zvyšuje. S tým rastie aj riziko poškodenia alebo straty zásielok. Väčšina firiem prepravujúcich zásielky si je vedomá možných finančných strát, a preto využíva poistenie zásielok pri preprave ako vhodnú ochranu proti tomuto riziku.

CHCEM POISTENIE

Hromadná produkcia, zvyšujúca sa technická náročnosť výroby, rastúca povinnosť výrobcov, striktná legislatíva a veľa ďalších faktorov vedú k rastúcemu počtu prípadov kontaminácie a stiahnutia výrobkov z trhu vo všetkých hospodárskych odvetviach. Takéto situácie priťahujú mediálnu pozornosť, a ich účinky môžu mať katastrofálny dopad na produkt, značku a ekonomickú situáciu výrobcu alebo distribútora. Tieto finančné dôsledky je vhodné eliminovať poistením pre prípad kontaminácie a stiahnutia výrobku z trhu.

CHCEM POISTENIE

Zodpovednosť štatutárov a dozorných orgánov spoločnosti je jedným z najprísnejších druhov zodpovednosti. Členovia štatutárnych a dozorných orgánov sú z právneho hľadiska vystavení ďaleko väčšej zodpovednosti, ako by boli vystavení na základe pracovnoprávnej legislatívy. Ich osobná zodpovednosť za výkon ich funkcií je takmer neobmedzená.

CHCEM POISTENIE

Poistenie zodpovednosti za škody patrí dnes už k základnej poistnej ochrane každej spoločnosti. Zodpovednosť za škody spôsobené vadným výrobkom a stiahnutie výrobku z trhu predstavuje pre výrobcu veľkú hrozbu, nakoľko vadný výrobok spôsobuje nielen finančné škody, ale aj stratu prestíže značky. V súčasnom vysoko konkurenčnom prostredí je dôležité získať a dlhodobo si udržať dôveru spotrebiteľa.

Poistením nie je možné predísť vzniku škody, ale minimalizovať ekonomický dopad takejto situácie na výrobcu, ktorý môže mať vo veľa prípadoch pre spoločnosť až existenčný charakter. Otázkou nie je, či poistenie zodpovednosti za výrobok dojednať, ale v akom rozsahu s ohľadom na jeho charakter, možné riziká a teritoriálnu pôsobnosť.

CHCEM POISTENIE
SLUŽBY

Minimalizácia rizík spojených s riadením spoločnosti patrí medzi najdôležitejšie a najťažšie úlohynielen pre vrcholové vedenie,ale aj pre všetkých zamestnancov spoločnosti. „Risk management“ , alebo „riadenie rizík“ je koncepcia komplexného zabezpečenia firmy proti prípadnému vzniku škôd.

CHCEM POISTENIE

Po analýze potrieb Vám navrhneme konkrétny poistný program šitý na mieru. Nasleduje správa poistenia, monitoring trhu a pravidelné stretnutia s klientom, pri ktorých diskutujeme o zmenách, ktoré sa v spoločnosti stali, a ktoré by bolo potrebné zapracovať do poistného krytia.

CHCEM POISTENIE

Monitoring zahrňuje denné sledovanie vývoja domáceho a zahraničného poistného trhu, analýzu programu jednotlivých poisťovní a ich produktov. Vďaka aktuálnemu prehľadu dokážeme ponúknuť svojim klientom tie najvhodnejšie produkty a odporučiť im prípadné systémové zmeny, ktoré následne vedú k efektívnejšiemu poisteniu firmy.

CHCEM POISTENIE

Efektívny a pružný systém likvidácie poistných udalostí je u každého nášho klienta prioritnou záležitosťou. Rozsahom poskytovaných služieb sa snažíme u našich klientov minimalizovať administratívu spojenú s poistnými udalosťami. V priebehu procesu vybavovania škody poskytujeme klientovi bezplatné poradenstvo a konzultácie. Po dohode s klientom sme pripravení zaistiť aj požadované právne služby.

CHCEM POISTENIE

Kladieme dôraz na neustále vzdelávanie svojich firemných klientov a ich zamestnancov v oblasti poistných produktov a služieb.

CHCEM POISTENIE

Ponúkame audit súčasného poistného programu a konzultácie pri jeho optimalizácii. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že poistný program firiem nemusí byť vždy optimálne nastavený, v niektorých prípadoch nie sú dôležité riziká spojené s fungovaním firmy súčasťou poistného krytia.

CHCEM POISTENIE

Poisťovacie produkty sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zamestnaneckých výhod viacerých firiem. Jedným z dôvodov je napríklad daňový odpočet u niektorých poistných produktov, vďaka ktorým môže firma významne ušetriť a zároveň stabilizuje svojich zamestnancov.

CHCEM POISTENIE

Certifikáty

Informácie o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o.
Zoznam sprostredkovateľov spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. v zmysle ust. § 8 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

AT consulting, k. s., so sídlom Tulská 9, 036 01 Martin, IČO: 36 727 351, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sr, Vložka číslo: 10094/L

SOLTEC IT s.r.o., so sídlom Vajanského 28/1969, 921 01 Piešťany, IČO: 44 927 258, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 24266/T

SOLTEC s.r.o., so sídlom Vajanského 28/1969, 921 01 Piešťany, IČO: 35 916 893, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24421/T

SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711, advokátska kancelária zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57530/B

Viera Šteffeková, s miestom podnikania: Bulharská 58, 821 04 Bratislava, IČO: 32 107 510, registrovaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 102-8194

Vladimír Šteffek V.D.S., s miestom podnikania: Bulharská 58, 821 04 Bratislava, IČO: 32 110 774 , registrovaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 102-8392

podriadení finanční agenti spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o.
Skutočnosť, či fyzická alebo právnická osoba je podriadeným finančným agentom spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o., je možné overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska: http://regfap.nbs.sk/search.php

V prípade potreby ďalších informácií nás prosím kontaktujte: respect@respect-slovakia.sk